24-26 сентябр соат 14:00
ФАРЗАНДИМГА ПСИХОЛОГИК ЕРДАМ
Ота-оналар учун курс
Мутахассис: Махмадиярова Нуржахон
Биз бу билимлар хакида батафсил тушунтириб берамиз.
Бу курс кимлар учун фойдали:
Фарзанди рухияти соглом булишини хохлаганларга
Фарзандини етук шахс сифатида ривожланишни хакикатда истайдиганларга
Болада уз-узи Билан ва ижтимоий муносабатларда Эркин харакат килишини хохлаган ота-оналарга
Курс давомида урганасиз:
  • Еш даврлари психологияси ва хар Даврда болани психологик ривожланиб бориши хакида
  • Бадан-фикрлаш-хиссиетларида огишлар ва буларни бола рухиятига таьсири

  • Темперамент ва тарбияда жинсий тафовутлар
  • Фарзанд тарбиясида бушликларни хосил булиши ва Уни тугри бартараф килиш
Мутахассис:
Махмадиярова Нуржахон Холмаматовна
Психолог-тренер

Психолог, Узбекистон Миллий Университетида ПСИХОЛОГИЯ йуналишида бакалавр ва магистратура боскичларни тамомлаган.

М.С.Норбеков согломлаштириш марказига ошкозон ичак системасида ва рухиятида чукур салбий холатлар буйича муаммолар билан келганди. Системада нафакат соглигикдаги огир муаммоларни бартараф килди, балки феьл-атворида ижобий узгаришлар, узи ва атрофидагилар Билан уйгун муносабатларни урнига куйишга эришди. Хаетни куп кирралараларида узини ривожланишга хизмат киладиган муваффакиятларга эришди. Системада устозлардан билим олиб бугунги кунда Бир катор курсларни утади. Бугунги кунда марказда етакчи психолог сифатида фаолият юритиб, оилали, 3 фарзанднинг онаси.

Хозироқ рўйхатдан ўтинг
50% чегрмага эга бўлинг
950 000
300 000 сум
Офлайн (Марказда) иштрок этиш учун

950 000
300 000 сум
Онлайн таризда иштрок этиш учун