онлайн
бепул вебинар
Жисмонан соглом рухан кучли фарзанд

23 сентябр вебинар соат 14:00
Фарзанд тарбиясида психологик билимлар ота-оналарга керакми, болани тушуниш учун кандай имкониятлари бор.

Вебинар кимлар учун фойдали:
Болалар тарбиясида катнашадиган педагог ва ота оналар учун
Фарзандини лидер, уз Кучига ишонадиган булишини хохлайдиган ота оналарга
Ота-оналик масьулияти ва фарзанд масьулияти

Болани болалик хотирасида рухий зарбаларни олдини олишни истайдиганларга
Болани жисмоний соглом булишини рухан таьмин

Бола Билан тугри муносабат урнатиш омиллари
Касб танлаш жараенлари
Мутахассис:
Махмадиярова Нуржахон Холмаматовна

Психолог-тренер


Психолог, Узбекистон Миллий Университетида ПСИХОЛОГИЯ йуналишида бакалавр ва магистратура боскичларни тамомлаган.

М.С.Норбеков согломлаштириш марказига ошкозон ичак системасида ва рухиятида чукур салбий холатлар буйича муаммолар билан келганди. Системада нафакат соглигикдаги огир муаммоларни бартараф килди, балки феьл-атворида ижобий узгаришлар, узи ва атрофидагилар Билан уйгун муносабатларни урнига куйишга эришди. Хаетни куп кирралараларида узини ривожланишга хизмат киладиган муваффакиятларга эришди. Системада устозлардан билим олиб бугунги кунда Бир катор курсларни утади. Бугунги кунда марказда етакчи психолог сифатида фаолият юритиб, оилали, 3 фарзанднинг онаси.

Жисмонан соглом рухан кучли фарзанд

23 сентябр вебинар соат 14:00